Политика за защита на личните данни
Избери език:
 
 
 

Политика за защита на личните данни

Н Е О П Л А С Т   ЕООД гр.В А Р Н А

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy)


Обща информация


   От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

   В качеството си на администратор на лични данни “ НЕОПЛАСТ” ЕООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация , като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

  Информация относно Администратора на лични данни

1.    Наименование :“НЕОПЛАСТ”  ЕООД
2.    ЕИК/БУЛСТАТ: 813147271
3.    Седалище и адрес на управление :гр.Варна ул.”Кольо Фичето “40
4.    Данни за кореспонденция: гр.Варна ул.”Коьо Фичето” 40
5.    Е-mail: neoplast@abv.bg

 Информация относно компетентния надзорен орган
   
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр.София 1592 бул.”Проф.Цветан Лазаров № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр.София 1592 бул.”Проф.Цветан Лазаров № 2
4.    Телефон : 02 915 3 518
5.    Е-mail : kzld@government.bg kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт : www.cpdp.bg(http://www.cpdp.bg/)


  “НЕОПЛАСТ” ЕООД осъществява дейността си в съотвествие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 

Основание за събиране, обработване и съхраняване  на Вашите лични данни
Чл.1.  (1) “НЕОПЛАСТ “ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на продукция, стоки  и услуги въз основа на следното:
          .Изпълнение на задълженията на “НЕОПЛАСТ” ЕООД  по договор с Вас;
        .Изричн получено съгласие  от Вас при запитване чрез сайта на “НЕОПЛАСТ” ЕООД https://www.neoplastbg.com/
            .За целите на легитимния интерес на “НЕОПЛАСТ” ЕООД .

Цели и принципи на събирането обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл.2 (1) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти, стоки и услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за запитване чрез сайта на “НЕОПЛАСТ” ЕООД 
включително за следните цели:
-    индивидуализация на страна на договора
-    счетоводни цели
-    защита на информационната сигурност
-    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната продукция,стоки или услуги
  (2) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:
   - законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
   - ограничение на целите на обработване;
   -  съпоставимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  - точност и актуалност на данните;
  - ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  -  цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3)При обработването и съхранението на личните данни “НЕОПЛАСТ” ЕООД   може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
  - изпълнение на задълженията си към Националната агенция за приходите,Националния осигурителен институт,  Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи.

Какви видове данни събира,обработва и съхранява “НЕОПЛАСТ “ЕООД  ?

Чл.3 . (1) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  извършва следните операции с лични данни за следните цели:
-    Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор
           (2) “НЕОПЛАСТ “ЕООД   обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
    - Данни: Ваши индивидуализиращи данни: Имена по лична карта или паспорт /ЕГН/ЛНЧ , адрес, имейл и телефон.
         * Цел , за която се събират данните: 1) изпълнение на договор с търговски партньор  и неговото администриране;
         * Основание за обработка на личните Ви данни  - договорно основание
   - Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване чрез сайта на “НЕОПЛАСТ “ЕООД  :https://www.neoplastbg.com/, трябва да попълните онлайн формуляр, който изисква : име , фамилия, имейл и телефон.
           * Цел , за която се събират данните: Запитване за информация относно дейностите на “НЕОПЛАСТ “ЕООД   .
            *Основания за обработка на данните: С приемане на общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайта ,Вие давате ясно изразено съгласие личните Ви данни да бъдат обработени за съответната цел.
    -Други данни ,които “НЕОПЛАСТ “ЕООД   обработва – При влизане в нашия уебсайт  НЕОПЛАСТ “ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
          * Цел , за която се събират данните: Подобряване на  сигурността на услугата и локализация   на интерфейса , статистически и маркетингови проучвания.
            *Основания за обработка на данните:IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора- чл.6 ал.1,б (e) от GDPR;
     -Ваши данни за издаването на фактура на физически лице- Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
            * Цел , за която се събират данните:Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на продукция, стоки и услуги.
              *Основания за обработка на личните Ви данни:При сключването на писмен договор между “НЕОПЛАСТ “ЕООД   и Вас се създава договорно отношение , на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6 ал.1 б.(б) GDPR.

(3) “НЕОПЛАСТ “ЕООД    не събира и не обработва лични данни , които се отнасят за следното:
      - разкриват расов или етнически произход
      - разкриват политически , религиозни или философски убеждения , или членство в синдикални организации;
      - генетични и биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “НЕОПЛАСТ “ЕООД  от лицата , за които се отнасят.
(5) Дружеството   не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл.4 (1) “НЕОПЛАСТ “ЕООД   съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответвия предвиден срок.След изтичането на този срок, “НЕОПЛАСТ “ЕООД    полага необходимите грижи да изтрие и унощожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) “НЕОПЛАСТ “ЕООД   Ви  уведомява , в случай , че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “НЕОПЛАСТ “ЕООД   или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработка

Чл.5. (1) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши  лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) “НЕОПЛАСТ “ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл.6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “НЕОПЛАСТ “ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване,Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст.
(2) ) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето , за което се отнасят данните.

Право на достъп
 
Чл.7 (1) Вие имате право на достъп да изискате и да получите от “НЕОПЛАСТ “ЕООД потвържение дали се обработват личните Ви данни, свързани с Вас.
 (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията , отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) “НЕОПЛАСТ “ЕООД Ви предоставя при  поискване копие на обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4)Предоставянето на достъп до данните е безплатно , но “НЕОПЛАСТ “ЕООД си запазва правото да наложи административна такса , в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл.8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до “НЕОПЛАСТ “ЕООД.

Право на изтриване (“ да бъдеш забравен”)

Чл.9 (1) Вие имате право да поискате от “НЕОПЛАСТ “ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “НЕОПЛАСТ “ЕООД има задължение да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
-    личните данни повече не са необходими за целите , за които са били събирани или обработвани по друг начин;
-    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
-    Вие възразите  срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законови основания за обработването, които имат преимущество;
-    Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
-    Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение и по право на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “НЕОПЛАСТ “ЕООД
-    Личните данни са били събирани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “НЕОПЛАСТ “ЕООД  не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва;
                 - за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
                 - за спазване на правно задължение , което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са му предоставени;
                    - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
-    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
-    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3)За да упражните правото си на “забравяне”, Вие следва да подадете писменно  искане, изпратено до “НЕОПЛАСТ “ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификацията.
(4) “НЕОПЛАСТ “ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява , включително  за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл.10. Вие имате право да изискате от “НЕОПЛАСТ “ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни когато:
-    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “НЕОПЛАСТ “ЕООД  да провери точността на личните данни;
-    обработването е неправомерно, но Вие желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само изпозването им да бъде ограничено:
-    “НЕОПЛАСТ “ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването , но Вие ги изисквате за установяването , упражняването или защитата на свои правни претенции;
-    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “НЕОПЛАСТ “ЕООД  имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл.11 (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на НЕОПЛАСТ “ЕООД , с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от  “НЕОПЛАСТ “ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получавена на информация

Чл.12 Вие можете да поискате от “НЕОПЛАСТ “ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “НЕОПЛАСТ “ЕООД   може да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
 
Чл.13  Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “НЕОПЛАСТ “ЕООД ,които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните данни

Чл.14. (1) Ако “НЕОПЛАСТ “ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) “НЕОПЛАСТ” ЕООД  не е длъжен да ви уведомява, ако:
           - е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
            - е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
           - уведомяването би изискало непропорционални усилия.

Лицата , на които се предоставят личните Ви данни

Чл.15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Други разпоредби

Чл.16 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните Ви данни, както следва:


7.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
8.    Седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул.”Проф.Цветан Лазаров № 2
9.    Данни за кореспонденция:    гр.София 1592, бул.”Проф.Цветан Лазаров № 2
10.    Телефон : 02 915 3 518
11.    Е-mail : kzld@government.bg kzld@cpdp.bg
12.    Уеб сайт : www.cpdp.bg(http://www.cpdp.bg/)

Чл.17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация.Разбира се , тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всяка форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данни.

Чл.18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липса на адекватна защита и подходящи средства за защита.
НАЧАЛО l ЗА НАС l ОПАКОВКИ l ФЛАКОНИ l КУТИИ l КАПАЧКИ l ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ l ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА l НОВИНИ l ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ l КОНТАКТИ
2023, Политика за защита на личните данни